Kvalitetspolicy

  • Vår målsättning är att erbjuda befolkningen inom vårt verksamhetsområde service av hög kvalitet. Servicen svarar mot de behov som bör tillgodoses för att uppnå en god hälsa och ett gott välbefinnande.
  • Vi bemöter våra kunder ansvarsfullt och med respekt. Personalen inom hela social- och hälsovårdsverket har ett gott samarbete, också med andra samarbetspartner. Mötet med kunder och anhöriga präglas av en god kommunikation. Kunderna är delaktiga vid utformandet av servicen och får den hjälp de behöver för att klara utmaningarna i livets alla skeden.
  • Vår yrkeskunniga och motiverade personal har en avgörande betydelse för att vi ska kunna uppnå våra mål. Grundläggande värden i personalpolitiken är delaktighet, förtroende, respektfullt bemötande och rättvisa. Personalen utbildas planmässigt och fortlöpande.
  • Vi förbinder oss att ständigt förbättra vår verksamhet. Möjliga risker bedöms regelbundet, så att olägenheter som går att förhindra inte ska kunna uppstå. Vi utvärderar hur våra mål uppnås, och bedömer effekten av vårt arbete.

 

Senast uppdaterad 16.04.2018