Oxhamns skola - analysresultaten

19.02.2019

Pressmeddelande: Hälsoinspektionen har fått resultaten av mikrobundersökningen i Oxhamns skola

Den 30 januari 2019 togs 13 luftprov för mikrobundersökning från huvudbyggnaden och 10 luftprov från Annexet i Oxhamns skola. Proven togs enligt Valviras anvisningar och är undersökta vid ett godkänt laboratorium.

Sammandrag av resultaten (IdeaStructura):

“I mikrobproverna som togs med Andersen 6-sekvensimpaktor i huvudbyggnaden och Annexet-byggnaden, vilka var föremål för undersökningen, konstaterades inga tecken på mikrobkällor i ifrågavarande byggnader. I båda byggnaderna var svampspor- och bakteriehalterna väldigt låga i alla prover. Medianen för halten svampsporer var 0 cfu/m 3  och i en stor del av proverna var halten svampsporer under metodens kvantifieringsgräns. Mikrobarter som indikerar fuktskada förekom som enskilda kolonier endast i två av inomhusluftproverna från huvudbyggnaden, vilket anses normalt. Strålsvamp som anses indikera fuktskador förekom inte i halter som överskrider kvantifieringsgränsen i något prov. 

Enligt anvisningarna för tillämpning av förordningen för boendehälsa kan man inte enbart utifrån luftprovernas ordinära resultat utesluta möjligheten av mikrobiella skador i konstruktioner. Inomhusluftprover kan således inte användas till att visa att en lokal som undersöks är i skick. Om luftprover analyseras och halterna och artbeståndet av mikrober tyder på en ovanlig källa, ska det dessutom också finnas andra bevis på att åtgärdsgränsen överskrids, till exempel mögellukt, synliga spår av skador, fuktskador som fastställs inne i konstruktioner, eller sådana mikrobprover av byggnadsmaterial eller ytor i vilka mikrobtillväxt konstateras. Lukt eller antydan av tidigare nämnda faktorer konstaterades inte i utrymmena där luftprov togs. 

Som sammanfattning av provtagningen kan konstateras att enbart analysresultaten av proverna på inomhusluften inte orsakar behov av tilläggsutredningar eller åtgärder i de undersökta byggnaderna.” 

– Trots att det i luftproven inte kan konstateras något avvikande, anser hälsoinspektionen, utgående från tidigare undersökta materialprov och hälsokartläggningar bland både elever och personal, att processen med att hitta ersättande utrymmen ska fortsätta, säger Marit Björkstrand, chef för miljöhälsovården vid Social- och hälsovårdsverket i Jakobstad.

Hela rapporten finns att läsas här.

Mer information: Marit Björkstrand, chef för miljöhälsovården vid Social- och hälsovårdsverket, 050 502 2049, marit.bjorkstrand@jakobstad.fi

Gå till "Aktuella meddelanden"
Senast uppdaterad 28.06.2018